སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། 2009

དམངས་གཙོ་ནི་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ལ་རག་ལས་ཡོད་།

སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། 30, 2009 // 0 Comments

ཝང་ལི་ཞུང་། རྒྱུན་ཏུ་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་ཚོས་མི་མང་ལ་དམངས་གཙོའི ་འདུ་ཤེས་མེད་ཚུལ་འཁང་ར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད༌། [...]

འཇོ་མདར་བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུ ང་གིས་མགོ་སྐོར་གཏོན་བཞིན་པ།

སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། 27, 2009 // 0 Comments

དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པ། འདི་གར་འབྲེལ་ཡོད་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ [...]

རང་ལུས་མེར་བསྲེག་གཏོང་མཁན་དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་།

སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། 20, 2009 // 2 Comments

དགེ་འདུན་པ་བཀྲ་བྷེ་ལགས། ད་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་༢༧ཉིན་ནི་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་གྱི་ཚེས་གསུམ་ཡིན་པ་དང་། [...]

བོད་མདོ་སྨད་མགོ་ལོག་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་བརྒྱད་ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པ།

སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། 14, 2009 // 1 Comment

དགེ་བསྐོས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ལགས། ཤེས་རབ་བཟང་པོ་ལགས། འཇམ་དབྱངས་མཁས་གྲུབ་ལགས། བཟོད་པ་བཟང་པོ་ལགས། [...]
1 2